Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Новини

Покана за пазарни консултации

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА
за пазарни консултации с представяне на индикативни оферти за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с подготовката за предстоящо обявяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Създаване на дигитално съдържание на проект „Силата на българските букви“. Възложителят ще проведе пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на поръчката. В резултат на проведените консултации ще бъдат получени индикативни оферти с предложение за стойността на услугата.
С цел необходимостта от определяне на прогнозната стойност на поръчката, Народно читалище „Пробуда-1922“, с. Драгичево, кани всички заинтересовани лица да подадат индикативни оферти за определяне на прогнозната ѝ стойност, в съответствие с условията и изискванията, подробно описани в Техническата спецификация – Приложение №1, приложена към настоящата покана.
С оглед спазването на изискванията на българското законодателство в областта на обществените поръчки и в съответствие с принципите на публичност, прозрачност, равнопоставеност, недопускане на дискриминация и свободна конкуренция, с подаването на индикативно ценово предложение, всеки от участниците в пазарните консултации се съгласява, че предложението, както и всяка друга представена от него информация ще бъдат публично достъпни в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), като резултат от проведената пазарна консултация.
Целта на настоящите пазарни консултации е определяне на:

  1. Прогнозната стойност на поръчката.

Крайният срок за подаване на индикативни оферти е до 22.04.2024 г, на хартиен носител на адрес:  с. Драгичево, общ. Перник, пл. “Възраждане” 75 и/или на e-mail nch_probuda@abv.bg
Представените в настоящата пазарна консултация индикативни оферти не са обвързващи в случай на последващо участие при обявяване на поръчката по реда на ЗОП, нито могат да послужат на потенциални участници да получат предимство пред останалите участници в хода на процедурата за избор на изпълнител.
Настоящата покана за представяне на индикативни оферти не е обществена поръчка по смисъла на ЗОП. Пазарната консултация се извършва с цел осигуряване публичност и прозрачност на процеса по определяне на прогнозната стойност за изпълнение на обществената поръчка.

Приложения към поръчката ще намерите в профил на купувача на Възложителя в ЦАИС – https://app.eop.bg/today/380958

 

Подобни публикации

Back to top button